Salgs- og leveringbetingelser

Bestilling af varer:

Varer kan bestilles hos Indutek Scandinavia via telefon/telefax.

Priser/levering/forsendelse:

Ved køb af produkter hos Indutek Scandinavia er Indutek Scandinavia salgs- & leveringsbetingelser gældende.

Ved salg til forbrugere er ufravigelig lovgivning altid gældende forud for de anførte bestemmelser.

Indutek Scandinavia priser fremgår af senest udgivne katalog. De anførte priser er af sælgers lager og excl. forsendelsesomkostninger.

Indutek Scandinavia fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra vores leverandører er forsinkede.

Vores leveringstid er derfor altid en „cirka” leveringstid.

Forsendelse foretages med Postens Erhvervspakker, Postens Kontraktkørsel eller iflg. aftale.

Forsendelser forsikres til de når køber. Forsendelser under kr. 2.000,- excl. moms tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 29,- excl. moms.

Betalingsbetingelser:

Alle leverancer sker mod kontant betaling / pr. efterkrav, medmindre kreditaftale er indgået.

Ved forsinket betaling er Indutek Scandinavia berettiget til at debitere rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betalingen sker. Ejendomsforbehold Det leverede forbliver Indutek Scandinavia´s ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Reklamation:

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Indutek Scandinavia snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen. Indutek Scandinavia fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som påføres køberen/trediemand ved eventuelle fejl på det leverede.

Returret:

Varer må ikke returneres uden forudgående aftale med Indutek Scandinavia – når varen returneres til Indutek Scandinavia skal returnummer angives. Returnering af varer som ønskes krediteret skal ske inden 8 dage i ubeskadiget original emballage.

Ved kreditering opkræves et administrationsgebyr på 10% af fakturabeløbet. Fragt og evt. ekspeditionsgebyr krediteres ikke.

Hvis ikke alt er intakt eller de 8 dages returret er overskredet, kan vi ikke påtage os at kreditere varen. Bestillingsvarer og specialtilpassede varer kan ikke returneres eller krediteres, hverken helt eller delvist.

Returvarer skal altid være Indutek Scandinavia ihænde senest 5 dage efter oprettelse af returnummer.

Returnering af varer, som ikke fremgår af gældende katalog, er ikke mulig.

Software tages ikke retur.

Garanti:

Indutek Scandinavia yder 1 års garanti fra fakturadato.

Ved eventuel leverandørgaranti udover 1 år ydes garantireparation hos leverandøren og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid.

Det vil fremgå af katalog/faktura på købstidspunktet om der ydes speciel leverandørgaranti.

Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb kan Indutek Scandinavia ikke gøres ansvarlig for dette.

Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug.

Garantien bortfalder endvidere hvis serienr. er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding, strømart.

Garantireparationer/reparationer:

Der er mulighed for indlevering af varer til reparation i butikkens åbningstid.

Reparationssager, indleveret senere end ½ time før lukketid kan ikke forventes behandlet samme dag.

Ved fremsendelse af varer til reparation skal der altid forudgående være rekvireret et returnummer. Varen skal sendes franko til Indutek Scandinavia. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, returnerer Indutek Scandinavia varen uden forsendelsesomkostninger for køber.

Hvis varen skal sendes retur skal varen være indleveret/sendt i egnet emballage. Varer, der returneres i uforsvarlig eller uoriginal emballage vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet kr. 100,- i gebyr for ny emballage.

Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet. Ved garantireparationer skal kopi af faktura samt nøjagtig fejlbeskrivelse følge produktet. Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld / fejlbehæftet og Indutek Scandinavia kan lastes herfor, er Indutek Scandinavia forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet.

Er produktet udgået af varesortimentet er Indutek Scandinavia berettiget til at erstatte varen med en nyere eller større model.

Indutek Scandinavia forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering.

Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet Indutek Scandinavia ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Såfremt Indutek Scandinavia tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen.

Indutek Scandinavia er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret.

Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 112,50 excl. moms + forsendelses-omkostninger.

Reparation af varer uden for garanti faktureres med kr. 450,- pr. time excl. moms. I denne pris indgår ikke reservedele. Mindste takst er ¼ time.

Tab af data:

Indutek Scandinavia friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. Indutek Scandinavia opfordrer derfor altid køberen til at tage kopi / backup af samtlige data.

Ansvarsbegrænsning og forbehold:

I det omfang Indutek Scandinavia er ansvarlig over for køberen er Indutek Scandinavia ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.

Indutek Scandinavia påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet.

Medfølgende manualer til Indutek Scandinavia produkter forekommer hyppigt på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Indutek Scandinavia om at disse skal være på dansk.

Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.